جزییات مناقصه و مزایده

خرید نهالها و گلهای فصلی مورد نیاز مناطق سه گانه فضای سبز شهر بوشهر

مناقصه

2099005701000023

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید نهالها و گلهای فصلی مورد نیاز مناطق سه گانه فضای سبز شهر بوشهر 45.00 58abb2ee-ae73-4f0b-bc75-769a669f2362.doc