جزییات مناقصه و مزایده

خرید نهالها و گلهای فصلی مورد نیاز مناطق سه گانه فضای سبز شهر بوشهر

مناقصه

2099005701000023

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید نهالها و گلهای فصلی مورد نیاز مناطق سه گانه فضای سبز شهر بوشهر 45.00 58abb2ee-ae73-4f0b-bc75-769a669f2362.doc

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه