جزییات مناقصه و مزایده

عملیات تفکیک در مبدا و پردازش در مقصد پسماندهای خشک و دفن پسماندها

مزایده

۵۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۱

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
عملیات تفکیک در مبدا و پردازش در مقصد پسماندهای خشک و دفن پسماندها 305.00 fc5d2b88-3cb8-4a18-a803-9ca7a90bfc35.doc