جزییات مناقصه و مزایده

خرید تجهیزات آتش نشانی جهت شهرداری بوشهر

مناقصه

2099005701000040

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید تجهیزات آتش نشانی جهت شهرداری بوشهر 55.45 05e5e7a6-c618-48b9-9d4a-165981db3787.docx