جزییات مناقصه و مزایده

تجدید مناقصه بهسازی محور کوتی ( گذر فدک و معابر اطراف آن )

مناقصه

2099005701000043

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
بهسازی محور کوتی ( گذر فدک و معابر اطراف آن ) 56.30 c44a9ebc-ed58-4fdc-ab64-380efd23a520.docx