جزییات مناقصه و مزایده

تجدید مناقصه خرید تجهیزات آتش نشانی جهت شهرداری بوشهر

مناقصه

2099005701000040

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید تجهیزات آتش نشانی جهت شهرداری بوشهر 55.48 cdfd7c18-9c3e-4e36-90c2-09bda0e4792a.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه