جزییات مناقصه و مزایده

تجدید مناقصه خرید تجهیزات آتش نشانی جهت شهرداری بوشهر

مناقصه

2099005701000040

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید تجهیزات آتش نشانی جهت شهرداری بوشهر 55.48 cdfd7c18-9c3e-4e36-90c2-09bda0e4792a.docx