جزییات مناقصه و مزایده

تجدید مناقصه خدمات پسماند شهری منطقه یک شهر بوشهر

مناقصه

۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۴۸

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خدمات پسماند شهری منطقه یک شهر بوشهر 306.50 30bb73eb-5829-49fe-9895-57a5cb18ad31.doc