جزییات مناقصه و مزایده

تجدید مناقصه خدمات پسماند شهری منطقه دو شهر بوشهر

مناقصه

۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۴۷

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خدمات پسماند شهری منطقه دو شهر بوشهر 43.50 16423303-9fbe-4774-a8fa-5e4e2abf787c.doc