جزییات مناقصه و مزایده

اجرای دال بتنی کانال گذر معاینه فنی

مناقصه

۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰52

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای دال بتنی کانال گذر معاینه فنی 56.40 aab8029f-e9dd-423b-ab5f-90451d6d9496.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه