جزییات مناقصه و مزایده

اجرای جدول گذاری زیر سازی و آسفالت کوچه شهید احمد نیا و روکش آسفالت کوچه ریحان 12 ، کوچه طلوع و ... واقع در خیابان شهید رجایی

مناقصه

۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۵1

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای جدول گذاری زیر سازی و آسفالت کوچه شهید احمد نیا و روکش آسفالت کوچه ریحان 12 ، کوچه طلوع و ... واقع در خیابان شهید رجایی 56.47 cbc55747-c86a-4e10-a614-d4603ac508d8.docx