جزییات مناقصه و مزایده

تجدید عملیات تفکیک در مبدا و پردازش در مقصد پسماندهای خشک و دفن پسماندها

مزایده

۵۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰15

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تجدید عملیات تفکیک در مبدا و پردازش در مقصد پسماندهای خشک و دفن پسماندها 305.50 e1dc57be-4768-4973-993c-0f32aa9e5390.doc