جزییات مناقصه و مزایده

تجدید خرید تجهیزات آتش نشانی جهت شهرداری بوشهر

مناقصه

2099005701000058

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تجدید خرید تجهیزات آتش نشانی جهت شهرداری بوشهر 56.31 e8559401-17d0-4ab8-93f6-a46c82887aea.docx