جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات امور بیمه ای شهرداری بندر بوشهر و مناطق و سازمانهای وابسته

مناقصه

۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۵۴

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
انجام خدمات امور بیمه ای شهرداری بندر بوشهر و مناطق و سازمانهای وابسته 55.47 efc7f628-a60a-4a7f-a05a-28541bacfce1.docx