جزییات مناقصه و مزایده

اجرای نورپردازی بافت و...

مناقصه

97-25 97-26 97-27

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

۵ آبان ۱۳۹۷ ۰۹:۵۵

۶ آبان ۱۳۹۷ ۰۹:۵۵

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای نورپردازی بافت و... 66.83 4b027a9d-e6d5-40b6-9024-ecfb594df511.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه