جزییات مناقصه و مزایده

اجرای نورپردازی بافت و...

مناقصه

97-25 97-26 97-27

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

۵ آبان ۱۳۹۷ ۰۹:۵۵

۶ آبان ۱۳۹۷ ۰۹:۵۵

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای نورپردازی بافت و... 66.83 4b027a9d-e6d5-40b6-9024-ecfb594df511.docx