جزییات مناقصه و مزایده

تهیه و نصب علائم و تجهیزات پایش تصویری وترافیکی در سطح شهر

مناقصه

۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰61

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تهیه و نصب علائم و تجهیزات پایش تصویری وترافیکی در سطح شهر 60.83 47993ff4-c58d-4a98-b3f6-454f9ef4730b.docx