جزییات مناقصه و مزایده

تجدید خدمات پسماند شهری منطقه دو شهر بوشهر

مناقصه

۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰63

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تجدید خدمات پسماند شهری منطقه دو شهر بوشهر 43.50 5e062619-cc6b-4bf5-8869-2304329ba1d7.doc

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه