جزییات مناقصه و مزایده

تجدید خدمات پسماند شهری منطقه یک شهر بوشهر

مناقصه

۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰62

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خدمات پسماند شهری منطقه یک شهر بوشهر 307.00 60d1e0ba-cf84-4e1e-82d7-37b2c5b251bb.doc