جزییات مناقصه و مزایده

فروش چوب مازاد حاصل از هرس درختان

مزایده

۱۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۱

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
فروش چوب مازاد حاصل از هرس درختان 305.00 c3134584-ea96-482a-909b-e51d5412660c.doc