جزییات مناقصه و مزایده

تجدید تهیه و نصب علائم و تجهیزات پایش تصویری وترافیکی در سطح شهر

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۱

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تهیه و نصب علائم و تجهیزات پایش تصویری وترافیکی در سطح شهر 56.46 4581ca53-274e-4aa5-9c59-6df1953f1034.docx