جزییات مناقصه و مزایده

اجاره 9/ نه باب مغازه تجاری در حاشیه تقاطع غیر همسطح آزادی

مزایده

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجاره 9/ نه باب مغازه تجاری در حاشیه تقاطع غیر همسطح آزادی 320.50 5fd0ef1a-9775-4d23-9f05-10c144e33b63.doc