جزییات مناقصه و مزایده

خدمات پسماند شهری منطقه یک شهر بوشهر

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۵

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خدمات پسماند شهری منطقه یک شهر بوشهر 46.00 35edfebf-16a2-45f9-889d-240d607c2ab5.doc