جزییات مناقصه و مزایده

خدمات پسماند شهری منطقه دو شهر بوشهر

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰6

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خدمات پسماند شهری منطقه دو شهر بوشهر 47.00 5edcef0c-fa61-4ae4-9a75-d4fddd1b6b9f.doc