جزییات مناقصه و مزایده

خدمات پسماند شهری منطقه دو شهر بوشهر

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰6

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خدمات پسماند شهری منطقه دو شهر بوشهر 47.00 5edcef0c-fa61-4ae4-9a75-d4fddd1b6b9f.doc

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه