جزییات مناقصه و مزایده

خدمات پسماند شهری منطقه دو شهر بوشهر

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰6

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خدمات پسماند شهری منطقه دو شهر بوشهر 47.00 c3090b4c-38a3-4519-b7e4-3e528e4ef490.doc