جزییات مناقصه و مزایده

اجرای کانال دفع آبهای سطحی کوچه مهر 42 و ...

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

۱۴ آبان ۱۳۹۷ ۰۸:۱۸

۱۵ آبان ۱۳۹۷ ۰۸:۱۸

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای کانال دفع آبهای سطحی کوچه مهر 42 و ... 66.45 14d43e0c-b519-4cfa-aa56-3f3c2c5d1cce.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه