جزییات مناقصه و مزایده

اجرای تکمیل رو گذر شهید سردار سلیمانی شهر بوشهر

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۹

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای تکمیل رو گذر شهید سردار سلیمانی شهر بوشهر 56.45 6e99841d-52db-4fa4-901b-aaa4fa2b9049.docx