جزییات مناقصه و مزایده

اجرای تکمیل رو گذر شهید سردار سلیمانی شهر بوشهر

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۹

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای تکمیل رو گذر شهید سردار سلیمانی شهر بوشهر 56.45 6e99841d-52db-4fa4-901b-aaa4fa2b9049.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه