جزییات مناقصه و مزایده

اجرای یادمان شهدای پارک شغاب شهر بوشهر

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۳

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای یادمان شهدای پارک شغاب شهر بوشهر 56.44 ff2651e0-b7fb-4fa0-9dc5-40f6ce934750.docx