جزییات مناقصه و مزایده

اجرای یادمان شهدای پارک شغاب شهر بوشهر

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۳

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای یادمان شهدای پارک شغاب شهر بوشهر 56.44 ff2651e0-b7fb-4fa0-9dc5-40f6ce934750.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه