جزییات مناقصه و مزایده

احداث دیوار پیش ساخته سایت پسماند شهرداری بوشهر

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱4

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
احداث دیوار پیش ساخته سایت پسماند شهرداری بوشهر 56.31 a7ba3599-a8c2-4148-94c3-6df606e45b09.docx