جزییات مناقصه و مزایده

احداث دیوار پیش ساخته سایت پسماند شهرداری بوشهر

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱4

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
احداث دیوار پیش ساخته سایت پسماند شهرداری بوشهر 56.31 a7ba3599-a8c2-4148-94c3-6df606e45b09.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه