جزییات مناقصه و مزایده

بهسازی معابر محله بهبهانی فاز 3

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۵

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
بهسازی معابر محله بهبهانی فاز 3 56.96 736eeaf3-9bef-4ad4-92f2-d8e336e3051f.docx