جزییات مناقصه و مزایده

اجرای روکش آسفالت خیابان ابو علی سینا و...

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

۱۹ آبان ۱۳۹۷ ۰۸:۲۰

۲۰ آبان ۱۳۹۷ ۰۸:۲۰

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای روکش آسفالت خیابان ابو علی سینا و... 66.57 f6afec51-18f9-4ba8-a7cb-814db8f0206d.docx