جزییات مناقصه و مزایده

اجرای روکش آسفالت خیابان ابو علی سینا و...

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

۱۹ آبان ۱۳۹۷ ۰۸:۲۰

۲۰ آبان ۱۳۹۷ ۰۸:۲۰

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای روکش آسفالت خیابان ابو علی سینا و... 66.57 f6afec51-18f9-4ba8-a7cb-814db8f0206d.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه