جزییات مناقصه و مزایده

اجرای تابلوهای تقاطع غیر همسطح آزادی

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۲۰

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای تابلوهای تقاطع غیر همسطح آزادی 59.26 308dbac4-c87b-4a9f-89b9-b1ab7b125800.docx