جزییات مناقصه و مزایده

اجرای یادمان شهدای پارک شغاب شهر بوشهر و احداث دیوار پیش ساخته سایت پسماند شهرداری بوشهر

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۲۳,۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۲۲

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
آگهی پروژه های استانی 56.74 a7df007c-48a8-4cd6-b988-31f62cff827d.docx