جزییات مناقصه و مزایده

اجرای یادمان شهدای پارک شغاب شهر بوشهر و احداث دیوار پیش ساخته سایت پسماند شهرداری بوشهر

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۲۳,۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۲۲

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
آگهی پروژه های استانی 56.74 a7df007c-48a8-4cd6-b988-31f62cff827d.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه