جزییات مناقصه و مزایده

تجدید مزایده فروش چوب مازاد حاصل از هرس درختان

مزایده

100000570100001

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
فروش چوب مازاد حاصل از هرس درختان 305.00 dde550b2-88f6-4460-b5ad-aaa31f214ec6.doc