جزییات مناقصه و مزایده

ایجاد بازار کار رقابتی در حوزه تبلیغاتی ،بهره برداری از فرصتها درقالب 3 بسته

مزایده

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
ایجاد بازار کار رقابتی در حوزه تبلیغاتی ،بهره برداری از فرصتها درقالب 3 307.50 a793b424-8554-4b5e-95dd-951846eb48f2.doc