جزییات مناقصه و مزایده

بازسازی کامل 20 دستگاه اتوبوس فرسوده

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۲۶

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
بازسازی کامل 20 دستگاه اتوبوس فرسوده 55.50 7bf29b28-90b8-48dc-a075-c4b450bec22c.docx