جزییات مناقصه و مزایده

اجرای گذر سرتل به تنگک

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۲7

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای گذر سرتل به تنگک 56.40 df94bc17-0e44-4297-9892-372f565ea2b4.docx