جزییات مناقصه و مزایده

اجرای تکمیل رو گذر شهید سردار سلیمانی شهر بوشهر

مناقصه

200000057010000031

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
فراخوان رو گذر سردار سلیمانی 56.69 97b2687f-1004-45c0-bfe1-ecd7cfac45d0.docx
اصلاحیه فراخوان رو گذر سردار سلیمانی 268.49 e7517ced-b4d7-4ea7-9bb3-85847dd0759f.docx