جزییات مناقصه و مزایده

اجرای آسفالت کوچه های سطح شهر( بافت فرسوده)

مناقصه

20000057010000032

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
آسفالت کوچه هایس طح شهر( بافت فرسوده) 56.61 d9b5f95c-2a0a-4ab9-a90c-fd9f4a275f75.docx