جزییات مناقصه و مزایده

اجرای آسفالت کوچه های سطح شهر( بافت فرسوده)

مناقصه

20000057010000032

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
آسفالت کوچه هایس طح شهر( بافت فرسوده) 56.61 d9b5f95c-2a0a-4ab9-a90c-fd9f4a275f75.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه