جزییات مناقصه و مزایده

اجرای قطعه دوم گذر سرتل به تنگک شهر بوشهر

مناقصه

2000005701000034

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای قطعه دوم گذر سرتل به تنگک شهر بوشهر 56.45 eb74c97d-7446-4fe4-b545-8743175c1d55.docx