جزییات مناقصه و مزایده

اجرای قطعه اول گذر سرتل به تنگک شهر بوشهر

مناقصه

2000005701000033

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای قطعه اول گذر سرتل به تنگک شهر بوشهر 56.47 47cf89d7-fefa-4d56-b032-fc5d2432113f.docx