جزییات مناقصه و مزایده

اجرای قطعه اول گذر سرتل به تنگک شهر بوشهر

مناقصه

2000005701000033

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای قطعه اول گذر سرتل به تنگک شهر بوشهر 56.47 47cf89d7-fefa-4d56-b032-fc5d2432113f.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه