جزییات مناقصه و مزایده

فرم فراخوان بازسازی کامل 20دستگاه اتوبوس فرسوده

مناقصه

2000005701000035

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
بازسازی کامل 20 دستگاه اتوبوس فرسوده 55.59 0a62c3af-15e5-4d65-bf17-d96ad241098e.docx