جزییات مناقصه و مزایده

فرم فراخوان خرید دو دستگاه خودرو نیمه سنگین اطفاء و امداد 8تن

مناقصه

2000005701000038

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
فراخوان خرید دو دستگاه خودرو نیمه سنگین اطفاء و امداد 8 تن 55.98 89740b2c-679d-473f-a172-2204dd617e27.docx