جزییات مناقصه و مزایده

فرم فراخوان خرید دو دستگاه خودرو نیمه سنگین اطفاء و امداد 8تن

مناقصه

2000005701000038

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
فراخوان خرید دو دستگاه خودرو نیمه سنگین اطفاء و امداد 8 تن 55.98 89740b2c-679d-473f-a172-2204dd617e27.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه