جزییات مناقصه و مزایده

تجدید مزایده عمومی واگذاری اداره امور زمین های ورزشی

مزایده

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

۶ آبان ۱۳۹۷ ۱۱:۵۸

۷ آبان ۱۳۹۷ ۱۱:۵۸

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تجدید مزایده عمومی واگذاری اداره امور زمین های ورزشی 191.00 593e4718-9a80-487e-b800-06cf7573960a.doc