جزییات مناقصه و مزایده

خرید وسایل بازی کودکان جهت نصب در پارکهای شهر بوشهر

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰40

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید وسایل بازی کودکان جهت نصب در پارکهای شهر بوشهر 55.87 e1bcd41d-70c3-457b-9f2a-4aac9fe12d52.docx