جزییات مناقصه و مزایده

فراخوان فروش چوب مازاد حاصل از هرس درختان

مناقصه

۱۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۲

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
فروش چوب مازاد حاصل از هرس درختان 305.50 9be0989a-89d4-440b-a37c-f995309baef8.doc