جزییات مناقصه و مزایده

بازسازی کامل 20 دستگاه اتوبوس فرسوده

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰41

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
بازسازی کامل 20 دستگاه اتوبوس فرسوده 55.51 24475d63-1689-4d64-b8b4-35b5b0ea7985.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه