جزییات مناقصه و مزایده

بازسازی کامل 20 دستگاه اتوبوس فرسوده

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰41

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
بازسازی کامل 20 دستگاه اتوبوس فرسوده 55.51 24475d63-1689-4d64-b8b4-35b5b0ea7985.docx