جزییات مناقصه و مزایده

خرید وسایل بازی کودکان جهت نصب در پارکهای شهر بوشهر

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰44

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید وسایل بازی کودکان جهت نصب در پارکهای شهر بوشهر 55.98 d85db231-a198-4458-9fbd-8c38217c5559.docx