جزییات مناقصه و مزایده

اجرای آسفالت کوچه های سطح شهر ( بافت فرسوده )

مناقصه

2000005701000045

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای آسفالت کوچه های سطح شهر ( بافت فرسوده ) 56.44 3274354e-187e-4e7e-8e8c-60278a79c3ca.docx