جزییات مناقصه و مزایده

فراخوان دیوارنگاری

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تصاویر دیوار 238.38 958e1752-f159-4b06-b5e5-517a29becbd8.pdf
فراخوان دیوارنگاری 1400 919.43 4682cf73-242d-410a-994e-3ec5f78f5e05.pdf