جزییات مناقصه و مزایده

خرید تجهیزات پشتیبان گیری سامانه های شهرداری

مناقصه

2000005701000050

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید تجهیزات پشتیبان گیری سامانه های شهرداری 56.89 1f72fc6e-d2a2-4e7f-99fe-e490c49109a1.docx