جزییات مناقصه و مزایده

اجرای ساختمان شهرداری منطقه دو

مناقصه

40-97

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای ساختمان شهرداری منطقه دو 54.57 ceccefd6-b863-4d28-a37f-89cd80183b03.docx