جزییات مناقصه و مزایده

بهره برداری از ایستگاه قایق های تفریحی و پارویی و جت اسکی به صورت اجاره

مزایده

۵۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۶

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
بهره برداری از ایستگاه قایق های تفریحی و پارویی و جت اسکی به صورت اجاره 308.00 f6593e4a-fe40-4d92-9f46-fd5e84225f53.doc